Украйна за някои е война, за други – дойна крава!

Украйна за някои е война, за други - дойна крава!В Украйна дес­ните ради­кали открито марши­ру­ват с фашист­ска сим­во­лика. В Киев и други големи гра­дове се иззем­ват търгов­ски обекти, при­над­лежащи на лица от други наци­о­нал­но­сти, звучи лозунгът „Украйна за украинците!”.

Кой ще защити инте­ре­сите и живота на българ­ското малцин­ство в тази страна — повече от три­ста хиляди в Одеска област и още тол­кова разпръс­нати на тери­то­ри­ите около Азов­ско море. Трябва ли да се чака раз­ви­ти­ето на съби­ти­ята от страна на нашите поли­тици и какво ще бъде то?

Спо­ред мне­ни­ето на сери­о­зни ана­ли­тици изходът от укра­ин­ската криза е: а) мирен път, с веро­ят­ност не повече от 32% и б) граж­дан­ска война — 68%.

Война с кого и про­тив кого? Ще бъде ли въвле­чено българ­ското насе­ле­ние в Украйна в нея?

Ако зада­дем въпроса по друг начин: „За какво ще бъде водена тази война?”, по-​долу ще наме­рим отго­вора сами след пра­ви­лен про­чит на фак­тите.

Състо­я­лата се в края на 2013 година във Вашинг­тон така наре­чена „американо-​украинска конфе­ренция” за тесен кръг избрани, бе спон­со­ри­рана от Chevron и Exxon Mobil. Именно на нея госпожа Нуланд съобщи за инве­стици­ята от 5 млрд. долара, пра­вена от 1991 г. насам в укра­ин­ската „демо­крация”.

По-​нататък — също само факти: през 2009 г. компа­ни­ята Halliburton (занима­ваща се с хид­ро­раз­рив на земни пла­стове) открива офис в Киев, през 2010 г. е изда­дена конце­сия за про­уч­ване на нахо­дище от шистов газ в Украйна на Exxon Mobil и Shell за Донецка област (Юзов­ска газова площадка) и на Chevron за Лвовска област (Олеска газова площадка). Ресур­сите само за площад­ката в

Донецка област се оце­нят на 2000000000000 долара. Пре­бройте внима­телно нулите, трябва да са два­най­сет, не е грешка.

Сега вече може би раз­би­рате защо на същата „американо-​украинска конфе­ренция” (13 декем­ври 2013 г.) госпожа Нуланд съобщи на ауди­то­ри­ята, че току-​що се връща от Киев от своето трето пъту­ване до там в раз­сто­я­ние на пет сед­мици (речта й в Youtube).

На 2 март 2014 г. в при­състви­ето на посла­ниците на САЩ, Герма­ния и Полша, г-​н Тур­чи­нов подпи­сва „глав­ния декрет на народ­ната власт” — пред­ва­ри­телно спо­ра­зуме­ние с МВФ за предо­ста­вяне на финан­сова помощ за Украйна, съгласно което ЦЯЛАТА ГАЗОПРЕ­НОСНА МРЕЖА НА СТРА­НАТА ОТ МОМЕНТА НА ПОДПИ­СВА­НЕТО БЕЗВЪЗМЕЗДНО СЕ ПРЕ­ДАВА НА КОРПО­РАЦИЯ SHEVRON.

Това да ви напомня нещо за Либия, Ирак… Но да продължим: съгласно гор­ното спо­ра­зуме­ние соб­стве­ниците на Мари­у­пол­ския, Запо­рож­ския и Дне­про­пет­ров­ския мета­лургични ком­би­нати ще бъдат при­тис­нати да про­да­дат 50% от акци­ите си на компа­нии, посо­чени от МВФ.

По такъв начин ще се реа­ли­зира „европе­йското бъдеще” за Украйна. Ето защо аме­ри­кан­ският пре­зи­дент е сигу­рен, че ще доставя шистов газ за Европа и целта на неот­дав­наш­ния му европе­йския „гастрол” бе да насто­ява за пре­орен­ти­ране на ЕС към аме­ри­кан­ски енергоносители.

Да, аме­ри­кан­ски, като соб­стве­ност, а откъде се доби­ват — няма зна­че­ние. За сметка на това Halliburton ще раз­бива пла­сто­вете в Украйна, без да спазва европе­йски или аме­ри­кан­ски еко­логични норми. Та нали това е само няка­ква си Украйна! Иначе излиза доста скъпо…

Същото се отнася и до запла­тите, осигу­ров­ките и пр. Пер­со­налът на кон­тро­ли­ращите и охра­ни­тел­ните орга­ни­за­ции ще се обу­чава от инструк­тори от дъщер­ните компа­нии на Halliburton, която е вое­ни­зи­рана и действа в Ирак и Либия — част­ните военни компа­нии KBR, Inc. и Greystone Limited. Или както „гени­ално” се опитва да форму­лира Тур­чи­нов ситу­аци­ята:

„Защо да изоб­ре­тя­ваме вело­сипеда, щом позна­ваме реал­ните хора и на всички ни е ясно колко и как ще трябва да им плащаме”. Оче­видно е имал пред­вид и други дребни услуги покрай очер­та­ващия се мили­ар­ден биз­нес, като напри­мер стрелба в соб­стве­ния си народ, на която Яну­ко­вич все пак не се реши.

Въпрос на време ще е в тази ситу­ация кога ще започ­нат да стре­лят в етни­че­с­ките българи. Засега про­ти­вопо­ста­вя­нето е между рус­кого­во­рящото насе­ле­ние и новите акти­ви­сти на „мирно” побе­ди­лата „демо­крация”.

Но за наше съжа­ле­ние, акцен­тите се разши­ря­ват по типично юго­слав­ски сце­на­рий и вече се спе­ку­лира с про­ти­вопо­ста­вяне в религи­о­зен план. Новата власт счита, че пра­вил­ната религия за „истин­ските укра­инци” е гръко-​католическата уни­ат­ска църква (с център Лвов), или в краен слу­чай — „само­стой­ната” (непри­ета от пра­во­слав­ния свят) църква на Фила­рет. Тоест за врагове биват обя­вя­вани пра­во­слав­ните, които са пре­имуще­ствено рус­кого­во­рящи, а заедно с тях и българ­ските етни­че­ски маси.

Засега спрямо тях се действа с помощта на фаши­зи­ра­ните отряди на „дес­ния сек­тор” и „само­от­бра­ната на Май­дана”. Зат­ва­рят се пра­во­славни църкви и се гонят свеще­ници, като на тяхно място се поста­вят „благо­на­дежни” попове, нещо познато нам от мина­лия не тол­кова отдавна раз­кол в БПЦ.

Какви са пер­спек­ти­вите за българ­ското насе­ле­ние в тази ситу­ация и има ли кой да го защити?

Засега българ­ските поли­тици се спа­ся­ват с недо­из­ка­зани фрази в посока на: „европе­йското един­ство срещу рус­ката анек­сия на Крим” и „нашите инте­реси за недопус­кане на ико­номи­че­ски санкции в ущърб на Бълга­рия”.

Или с реални изказва­ния за закупу­ване на изстре­би­тели F-​16 от Наци­о­нал­ната гвар­дия на САЩ със скром­ния ни вое­нен бюджет, за да под­си­лим южното крило на НАТО.

Е, това ли ще защити нашите съна­род­ници от вое­ни­зи­ра­ните про­фашистки форми­ро­ва­ния или от настъп­ле­ни­ето на транс­наци­о­нал­ните компа­нии? Впро­чем, бълга­рите и в Бълга­рия не са им при­о­ри­тет, камо ли зад гра­ница!

Както се казва, за някои вой­ната е война, за други — дойна крава!

 

Автор Олга Тенева

Източник: http://rusiadnes.bg

 

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/05/30/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BD/